വയനാടിന് അൻപോടെ ഒരു കുഞ്ഞു കരുതൽ

webtech_news18
തമിഴ്നാട്ടിലെ പെരുന്തുറൈയിൽ നിന്നുമൊരു കുഞ്ഞു തിര വന്ന് വാഴവറ്റയിലെ കുടികളിലൊന്നിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു....

ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലെ വരികളാണിത്...  പ്രളയക്കെടുതിയിൽനിന്ന് കരകയറുന്ന കേരളത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കനിവാണ് ആ വരികളിൽ.


>

Trending Now