ചൈനയിലെ ഐസ് നഗര കാഴ്ചകൾ

webtech_news18
33-ാമത് ഹബ്രിൻ ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ
ലോങ് സോങ് എന്ന ഐസ് ശിൽപം


ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ സ്ലൈഡിങിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ
ഹർബിൻ ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ ഐസ് ട്രാക്ക് സൈക്ലിങ് നടത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ
33-ാമത് ഹർബിൻ ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ
ഹർബിൻ ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ വേൾഡ്- ഒരു രാത്രി ദൃശ്യം
അലങ്കാര ലൈറ്റുകൾ ചേർത്ത ഐസ് ശിൽപം
33-ാമത് ഹർബിൻ ഐസ് ആൻഡ് സ്നോ ഫെസ്റ്റിവൽ
>

Trending Now