ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കാം :

ലോക് സഭ

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭ 2019 പട്ടിക

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭ 2019 പട്ടിക

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ---- സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 മാർച്ച് 10ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലെ --- നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായി ഏപ്രിൽ 11ന് നടക്കും. ഇതേദിവസമാണ് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടവും നടക്കുന്നത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലെ നിയമസസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയക്രമം ചുവടെ.

Election Results: May 23, 2019
Election Results: May 23, 2019
# Constituency
Type
/ name / state
Constituency
Name
State Polling
Date
/ Day
Polling
Day
Polling
Phase

പ്രധാന കഥകള്