ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കാം :

ലോക് സഭ
WATCHLIVE NOW
Malayalam News18
News18 Malayalam

Live HIGHLIGHTS

SHARE

LIVE RESULTS ELECTION GRID

Lok Sabha Constituencies Results

ASSEMBLY BY POLL RESULTS

REFRESH DATA

കൂടുതൽ വായിക്കൂ...

പ്രധാന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ

SPECIAL REPORT

  • CHECK YOUR NAME

    CHECK YOUR NAME
  • ELECTION DATES

    ELECTION DATES
  • ELECTION TRIVIA

    ELECTION TRIVIA

ലോക്സഭയിലെത്തിയ പട്ടികവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത?

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കൂ...

കളിക്കൂ.. ജയിക്കൂ..
കൂടുതൽ വായിക്കൂ...
ലോക് സഭ 2019

പ്രധാന കഥകള്

മണ്ഡല വാർത്തകൾ

Loading...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ

കൂടുതൽ വായിക്കൂ...

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീഡിയോകൾ

കൂടുതൽ വായിക്കൂ...

ഇലക്ഷൻ ഷോകൾ

കൂടുതൽ വായിക്കൂ...