നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • HOME
  • »
  • NEWS
  • »
  • money
  • »
  • GST| സെപ്റ്റംബറിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനത്തിൽ വർധന; കേരളത്തിന്റെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 14 % കൂടി

  GST| സെപ്റ്റംബറിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി വരുമാനത്തിൽ വർധന; കേരളത്തിന്റെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 14 % കൂടി

  2021 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ GST വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 23% കൂടുതലാണ്

  പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

  പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

  • Share this:
   സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജി.എസ്.ടി) വരുമാനത്തിൽ വർധന. 1,17,010 കോടി രൂപയാണ് സെപ്റ്റംബറിലെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം. ഇതിൽ കേന്ദ്ര ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 20,578 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 26,767 കോടി രൂപയും സംയോജിത ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 60,911 കോടി രൂപയും (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനമായ 29,555 കോടി രൂപയുൾപ്പെടെ) സെസ് വഴിയുള്ള വരുമാനം 8,754 കോടി രൂപയും (ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനമായ 623 കോടി ഉൾപ്പെടെ) ആണ്. കേരളത്തിന്റെ ജി.എസ്.ടി വരുമാനം 14 ശതമാനം വർധിച്ച് 1764 കോടി രൂപയിലെത്തി.

   2021 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള തിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര വരുമാനമായ CGST 49,390 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന വരുമാനമായ SGST 50,907 കോടി രൂപയുമാണ്.

   2021 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ GST വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 23% കൂടുതലാണ്. ചരക്ക് ഇറക്കുമതിയിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം 30 % വർദ്ധിച്ചു. ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള നികുതി വരുമാനം (സേവനങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി ഉൾപ്പെടെ) കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസത്തെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 20% കൂടുതലാണ്. 2020 സെപ്റ്റംബറിലെ GST വരുമാനവും 4% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2019 സെപ്റ്റംബറിലെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 4% ഉയർന്ന് 91,916 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു വരുമാനം.

   ചരക്ക് സേവന നികുതി (GST) നടപ്പാക്കിയത് മൂലമുള്ള നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 22,000 കോടി രൂപ കൂടി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.

   2020 സെപ്റ്റംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2021 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും GST വരുമാനത്തിന്റെ കണക്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള GST വരുമാനത്തിന്റെ വളർച്ച നിരക്കും പട്ടികയിൽ കാണാം.ട
   Sep-20 Sep-21 Growth
   Jammu and Kashmir 368 377 3%
   Himachal Pradesh 653 680 4%
   Punjab 1,194 1,402 17%
   Chandigarh 141 152 8%
   Uttarakhand 1,065 1,131 6%
   Haryana 4,712 5,577 18%
   Delhi 3,146 3,605 15%
   Rajasthan 2,647 2,959 12%
   Uttar Pradesh 5,075 5,692 12%
   Bihar 996 876 -12%
   Sikkim 106 260 144%
   Arunachal Pradesh 35 55 56%
   Nagaland 29 30 3%
   Manipur 34 33 -2%
   Mizoram 17 20 16%
   Tripura 50 50 0%
   Meghalaya 100 120 20%
   Assam 912 968 6%
   West Bengal 3,393 3,778 11%
   Jharkhand 1,656 2,198 33%
   Odisha 2,384 3,326 40%
   Chhattisgarh 1,841 2,233 21%
   Madhya Pradesh 2,176 2,329 7%
   Gujarat 6,090 7,780 28%
   Daman and Diu 15 0 -99%
   Dadra and Nagar Haveli 225 304 35%
   Maharashtra 13,546 16,584 22%
   Karnataka 6,050 7,783 29%
   Goa 240 319 33%
   Lakshadweep 1 0 -51%
   Kerala 1,552 1,764 14%
   Tamil Nadu 6,454 7,842 21%
   Puducherry 148 160 8%
   Andaman and Nicobar Islands 19 20 3%
   Telangana 2,796 3,494 25%
   Andhra Pradesh 2,141 2,595 21%
   Ladakh 9 15 61%
   Other Territory 110 132 20%
   Centre Jurisdiction 121 191 58%
   Grand Total 72,250 86,832 20%

   Published by:Rajesh V
   First published: