നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » buzz » 119 LIVE TARANTULAS HIDDEN INSIDE A PAIR OF SHOES

  രണ്ടു ഷൂവിനുള്ളിൽ 119 വിഷച്ചിലന്തികൾ ജീവനോടെ; കണ്ടെത്തിയത് എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

  വലിയ, രോമമുള്ള എട്ടുകാലികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് വിഷച്ചിലന്തികൾ. ഫിലിപ്പൈൻസിൽ, ഈ വിഷച്ചിലന്തികളെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവി ഇനമായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  • News18
  • |
  )}