നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » 23 YEAR OLD BOY EXPERIMENT HOW MANY TIMES TO TAKE FINISH A LOLLIPOP

    ഒരു ലോലിപോപ്പ് തീരാൻ എത്രപ്രാവശ്യം നുണയണമെന്നറിയാമോ? ലോക്ക്ഡൗണിൽ രസകരമായ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി വിദ്യാർഥി

    സ്ട്രോബറി ചുപാ ചുപ് ലോലിപ്പോപ്പ് കമ്പ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന തരത്തിലാക്കുന്നതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയമാണ് വേണ്ടിവന്നത്.

    )}