നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ACTOR ROHAN PEDNEKAR TURNS FISH VENDOR TO TIDE OVER FINANCIAL CRISIS

    വിശപ്പിനറിയില്ലല്ലോ നടനാണെന്ന്; സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തെ തുടർന്ന് മീൻകച്ചവടത്തിനിറങ്ങി താരം

    തങ്ങളെ വളർത്താൻ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലിലേക്ക് സാമ്പത്തികഞെരുക്കത്തെ തുടർന്ന്, വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം, ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു നടൻ

    )}