നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ACTOR VINAYAKAN POSTS EXPLETIVES IN HIS FACEBOOK PAGE AND DELETES LATER

    Vinayakan | നടൻ വിനായകന്റെ പേജിൽ തെറി പോസ്റ്റുകൾ; വിവാദമായതും പോസ്റ്റുകൾ മുക്കി

    തെറി പോസ്റ്റുകൾ മുക്കി നടൻ വിനായകൻ. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു ശിൽപ്പത്തിന്റെ ചിത്രവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു

    )}