നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » AFTER QADEN BAYLES 11 YEAR OLD JAYDEN FALLS VICTIM TO BULLYING INSIDE THE SCHOOL BUS

    ക്വാഡന്‌ ശേഷം ജെയ്ഡൻ; കേൾവിക്കുറവുള്ള കുട്ടിയെ സ്കൂൾ ബസിനുള്ളിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെതിരെ പോസ്റ്റുമായി അമ്മ

    After Qaden Bayles, 11-year-old Jayden falls victim to bullying inside the school bus | മകനെ തല്ലുകയും, ഇടിക്കുകയും, പിടിച്ചു ഞെരിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരമ്മയുടെ അപേക്ഷ

    )}