നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ALIA BHATT AND RANBIR KAPOOR TO HAVE A DEDICATED ROOM FOR RISHI KAPOOR

    വിവാഹ ശേഷം വീട്ടിൽ ഒരു മുറി അതിനായി മാറ്റിവയ്ക്കും; ആലിയയുടെയും രൺബീറിന്റെയും പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ

    രൺബീറിനും ആലിയക്കും വിവാഹ ശേഷം താമസിക്കാനുള്ള വീടിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്

    )}