നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ANARKALI AND ABHAYA HIRANMAYI CUT A DASH IN GLAM WEAR

    Anarkali | Abhaya | ആഘോഷ ദിവസം ഗ്ലാമറസ് ആക്കി അഭയ, അനാർക്കലി

    ആഘോഷവേളയിൽ ഗ്ലാമർ ലുക്കുമായി നടി അനാർക്കലി മരയ്ക്കാറും ഗായിക അഭയ ഹിരണ്മയിയും