നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BEV Q APP GETS A HALF HEARTED WELCOME IN PLAY STORE

    Bev Q App | ആപ്പ് അത്ര പോരാ; പ്ലേസ്റ്റോറിൽ തണുപ്പൻ സ്വീകരണം

    Bev Q app gets a half-hearted welcome in Play Store | ആപ്പിന് പ്ലേസ്റ്റോറിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റിംഗ് നൽകി ഉപയോക്താക്കൾ