നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » CELEBRITIES APARTMENT BUILDING SEALED AS RESIDENT TESTS POSITIVE FOR CORONAVIRUS

    താരങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ കോവിഡ് ബാധ; അപ്പാർട്മെന്റ് പോലീസ് സീൽ ചെയ്‌തു

    Celebrities' Apartment Building Sealed as Resident Tests Positive for Coronavirus | ചലച്ചിത്ര-ടി.വി. താരങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റാണ് പോലീസ് സീൽ ചെയ്തത്

    )}