നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » GAURI KHAN ABSTAINS FROM SWEETS AND SUGAR ON NAVRATRI POST ARYAN KHAN VERDICT

    Gauri Khan | നവരാത്രിക്ക് മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ദുഃഖിതയായ ഗൗരി ഖാൻ; ആര്യന്റെ ജയിൽ വാസത്തിൽ ശോകമൂകമായി 'മന്നത്ത്'

    ആര്യൻ ഖാന്റെ വിധിപ്രസ്താവനയിൽ ശോകമൂകരായി മാതാപിതാക്കൾ

    )}