നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » HOW A FAMILY OF 16 KIDS DO AWAY WITH WASHING PLATES

    പതിനാറ് മക്കളുള്ള വീട്; പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാത്രം കഴുകാറില്ല

    How a family of 16 kids do away with washing plates | അഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മക്കളാണ് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളത്

    )}