നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » HOW MANY COLOURS DO YOU SEE IN THIS PIC

    ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര നിറങ്ങൾ കാണാം? കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാനാവാതെ നെറ്റിസൺസ്

    ഈ ചിത്രത്തിലെ നിറങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ?

    )}