നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » HOW MUCH BIGG BOSS WINNERS GETS AS PRIZE MONEY

    Bigg Boss| ബിഗ് ബോസ് വിജയികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാന തുക എത്ര?

    ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ആഴ്ച്ചയും ലഭിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പുറമേയാണ് വിജയി ആയാൽ ലഭിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ

    )}