നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » IN RUSSIA DOGS WITH BLUE FUR FOUND NEAR ABANDONED CHEMICAL FACTORY

    റഷ്യയിൽ കണ്ടെത്തിയ തെരുവു നായ്ക്കളുടെ നിറം നീല; കാരണം രാസമാലിന്യമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ

    ഈ മാസം ആദ്യമാണ് കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിന് സമീപം നായ്ക്കളെ കണ്ടെത്തിയത്.

    )}