നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » INDONESIAN MAN MARRIES RICE COOKER AND DIVORCE AFTER FOUR DAYS

    യുവാവ് റൈസ് കുക്കറിനെ വിവാഹം ചെയ്തു; ചോറ് വെക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവാഹമോചനവും

    വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസമാണ് 'ഭാര്യയ്ക്ക്' അരി വേവിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് കാരണത്താൽ വിവാഹ മോചനം

    )}