നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » JAPANESE COMPANY MAKES SYSTEM THAT RECOGNISES PEOPLE THROUGH MASKS

    മാസ്ക് ധരിച്ചാലും ആളെ തിരിച്ചറിയാം; പുതിയ കണ്ടെത്തലുമായി ജപ്പാനിലെ കമ്പനി

    ഉപകരണത്തിന്റെ കൃത്യത 99.9 ശതമാനത്തിലധികമാണെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.