നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » KATRINA KAIF VICKY KAUSHAL WEDDING TO HAVE A ROYAL MANDAP AND CHARIOT

    Katrina-Vicky wedding | ഏഴു കുതിരകളെ പൂട്ടിയ രഥം, രാജകീയ മണ്ഡപം; കത്രീന- വിക്കി വിവാഹത്തിന് എന്തെല്ലാം?

    Katrina Kaif Vicky Kaushal wedding to have a royal mandap and chariot | കത്രീന കൈഫ് - വിക്കി കൗശൽ വിവാഹം രാജകീയ പ്രൗഢിയോടെ. തയാറെടുപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ: