നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN FINDS AN INTERESTING WAY TO CONTACT GIRLFRIEND WHO HAD BLOCKED HIM

    ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാമുകിയോട് മനസ്സ് തുറക്കാൻ യുവാവ് കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം; കാമുകി പോലും കയ്യടിച്ചു പോയി

    Man finds an interesting way to contact girlfriend who had blocked him | നേരിൽ കാണുകയോ, വേറെ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുകയോ, കൂട്ടുകാർ വഴി സന്ദേശം കൈമാറുകയോ ഒന്നുമല്ല ഈ യുവാവ് ചെയ്തത് കേട്ടോ

    )}