നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN INSTALLS LIFE SIZE STATUE IN THE MEMORY OF LATE WIFE

    ഭാര്യയുടെ വിയോഗം ഉൾക്കൊള്ളാനാവുന്നില്ല; വീടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ച് ഭർത്താവ്

    Man installs life-size statue in the memory of late wife | 48 വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു