നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MILEY CYRUS MANAGES WARDROBE MALFUNCTION ON STAGE

    സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കിടെ മേൽവസ്ത്രം പണിപറ്റിച്ചു; വഴുതിവീണ ടോപ്പുമായി ഗായിക മിലി സൈറസ് ബാക്ക്സ്റ്റേജിലേക്ക് പാഞ്ഞു

    Miley Cyrus manages wardrobe malfunction on stage | സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കിടെ ഗായിക മിലി സൈറസിന്റെ മേൽവസ്ത്രം വഴുതിവീണു

    )}