നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MOM RESPONDS TO SCHOOL BULLIES OF HER DAUGHTER IN A DIFFERENT WAY

    മകളുടെ ഫോണിൽ സന്ദേശമയച്ച് രസിച്ചവർക്ക് അമ്മയുടെ മറുപടി; ഇതിലും മികച്ചത് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം

    അമ്മ നൽകിയ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടി

    )}