നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » NEW STATUE MAKES ITS WAY TO THE PLACE WHERE A STOLEN PHALLIC STATUE EXISTED

    മോഷണം പോയ ലിംഗാകൃതിയിലുള്ള സ്തൂപത്തിന് പകരം അതേ പോലൊന്ന് അതേ സ്ഥലത്ത്

    A new statue makes its way to the place where a stolen phallic statue existed | ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന മോഷണം പോയ സ്തൂപത്തിന്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് പുതിയ ഒരെണ്ണം ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്

    )}