നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » POP SINGER RIHANNA PRESENTS A BACK OPEN PYJAMA ON SOCIAL MEDIA

    Rihanna | പിൻവശത്ത് തുറന്ന പൈജാമ; ഗായിക റിഹാനയുടെ ഫാഷൻ വൈറൽ

    Pop singer Rihanna presents a back open pyjama on social media | പൈജാമയുടെ പിന്നിൽ ഓപ്പണിങ്. വിലയും ചർച്ചയാവുന്നു