നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » RATION CARDS WITH JESUS IMAGE SPARK ROW IN ANDHRA PRADESH

    റേഷൻ കാർഡിൽ യേശുവിന്റെ ചിത്രം; സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ; വിവാദം

    റേഷൻ കാർഡിന്റെ പുറംചട്ടയിലാണ് യേശുവിന്റെ ചിത്രം അച്ചടിച്ചുവന്നത്......