നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SARA ALI KHAN WANTS HER FUTURE HUSBAND TO BE ABLE TO LIVE WITH HER MOTHER

    Sara Ali Khan| അമ്മയെ പിരിയാൻ കഴിയില്ല; അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളയാളെ വിവാഹം കഴിക്കും: സാറ അലി ഖാൻ

    അമ്മയെ പിരിയാൻ തനിക്കാകില്ല. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ.