നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SHREDDED FACE MASK FOUND IN CHICKEN NUGGETS

    കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഭക്ഷണ പൊതിക്കുള്ളിൽ മാസ്കിന്റെ തുണ്ടുകൾ; ഞെട്ടൽ മാറാതെ ഒരു കുടുംബം

    Shredded face mask found in chicken nuggets | ഭക്ഷണം വായിലിട്ട കുഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ചെറിയ കഷണങ്ങളായി ഭക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു

    )}