നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » THE LAMB THAT CRIES LIKE A HUMAN BABY AND APPEARANCE OF A MONKEY ON THE FACE

    മനുഷ്യ കുഞ്ഞിനെ പോലെ കരയുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടി; മുഖത്തിന് വാനരന്‍റെ രൂപസാദൃശ്യം

    നാവ് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം സദാസമയം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. നാവും പല്ലുകളും മനുഷ്യന്റേത് പോലെ സാദൃശ്യവുമുണ്ട്. (റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും അഭിലാഷ് എസ്)

    )}