സഹിക്കാൻ വയ്യ! ഈ നഗരം പരദൂഷണം നിരോധിച്ചു

നിരോധനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഈ നഗരത്തിൽ നേരത്തെ 10 മണിക്കുശേഷമുള്ള കരോക്കെ നിയമം മൂലം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്

  • News18
  • |