നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » VIRAL AD OF 66 YEAR OLD MAN SEEKING TRUE LOVE IN A BILLBOARD

    Viral ad | 50-55 വയസ്സുള്ള കാമുകിയെ ആവശ്യമുണ്ട്; പരസ്യബോർഡുമായി 66കാരൻ

    മുൻപ് രണ്ടു വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും വേണ്ടതെന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി ധാരണയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു