നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » VIRAL PHOTOS 15 FEET LONG KING COBRA RESCUED BY FOREST DEPARTMENT

    Viral Photos|15 അടി നീളമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ ജനവാസമേഖലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി; വനത്തിൽ തുറന്നുവിട്ടു

    15 അടി നീളമുള്ളരാജവെമ്പാലയെയാണ് പിടികൂടിയത്.

    )}