നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WEIRD WEDDING DAY RITUALS FOLLOWED BY AN AFRICAN TRIBE WENT VIRAL

    ആദ്യരാത്രിയിൽ വധുവിനൊപ്പം വീട്ടിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീ മണിയറയിൽ അനുഗമിക്കുന്ന വിചിത്ര ആചാരവുമായി ഒരു ജനത

    ആദ്യരാത്രിയിൽ വധുവിനൊപ്പം മണിയറക്കുള്ളിൽ ഒരു മുതിർന്ന സ്ത്രീ കൂടി പ്രവേശിക്കും. വിചിത്ര രീതികളുമായി ഒരു ജനത

    )}