നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN BITES ANOTHER WOMAN IN A BID TO DISCIPLINE GOES VIRAL

    Viral | യുവതിയെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ കടിച്ചു; വളർത്തുനായ നോക്കി നിന്നു

    സ്ത്രീകളുടെ വഴക്കിനിടെ കാഴ്ചക്കാരായി അവരുടെ വളർത്തുനായ്ക്കൾ