നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN MARRIES COW BELIEVING IT TO BE A REINCARNATION OF HUSBAND VIRAL

    ഭർത്താവിന്റെ പുനർജ്ജന്മം എന്ന് വിശ്വാസം; പശുവിനെ വിവാഹം ചെയ്ത് സ്ത്രീ

    Woman marries cow believing it to be a reincarnation of late husband | പശുവിന് ഭർത്താവിന്റെ അതേ പെരുമാറ്റം. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തലയണയും കിടക്കയും പശുവിന് നൽകി സ്ത്രീ