നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN SENDS THE WRONG BAG FOR CHARITY

    സംഭാവന ചെയ്യാൻ കരുതിയിരുന്ന സഞ്ചി മാറിപ്പോയി; ഒടുവിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെട്ട് യുവതി

    Woman sends the wrong bag for charity | അതീവ രഹസ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് പോന്ന ആ വസ്തുവും യുവതി സംഭാവനയായി നൽകിയ സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ. പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്...

    )}