നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN WHO UNDERWENT A BOOB JOB RETURNED WITH HEAVY BUMS

    മാറിടത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായി; ഒടുവിൽ നിതംബത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി മടക്കം

    മാറിടത്തിന് രൂപമാറ്റം വരുത്താൻ പോയ യുവതിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വലുപ്പമേറിയ നിതംബമാണ് മാറ്റമായി ലഭിച്ചത്

    )}