നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » AIR INDIA FLIGHT TO DELHI WITH 263 STUDENTS STRANDED IN ROME

    കോവിഡ് 19: റോമിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന 263 വിദ്യാർഥികളുമായി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡൽഹിയിലെത്തി

    12 ക്രൂ അംഗങ്ങളും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

    )}