നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » CORONAVIRUS IN SAREE IMAGINATION BY ARTIST RAJESH 1 TV NSR

    സാരിയിലും കോവിഡ്..! പേടിക്കേണ്ട, ഇതൊരു ചിത്രകാരൻ്റെ ഭാവന മാത്രം

    Covid 19 Arts | പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനാണ് കോവിഡിനെത്തന്നെ ചിത്രമാക്കാൻ രാജേഷ് തീരുമാനിച്ചത്.. റിപ്പോർട്ട്- എൻ ശ്രീനാഥ്

    )}