നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID 19 TAILOR SHOP OWNER DISTRIBUTE MASKS FOR FREE NEW TV VVV

    Covid 19: സൗജന്യ മാസ്കുമായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി; മാതൃകയായി കൊല്ലത്തെ ജോയി ഫിലിപ്പ്

    Covid 19 | "ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമുക്കാവും വിധം സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുകയെന്നത് കടമയും മനസ്സിന് സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യമാണ്".. റിപ്പോർട്ട്- വി.വി വിനോദ്