നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » FACILITIES IN KARIAVATTOM GREENFILED STADIUM MM TV

    Covid 19 : കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

    ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിപുലമായ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രം

    )}