നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » FIVE MORE COVID HOT SPOTS ADDED IN KERALA

    Hotspots in Kerala | സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ കൂടി; 19 പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി

    നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ 657 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത്.