നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » NEW CORONAVIRUS SYMPTOM COVID TOES CAN LAST FOR MONTHS WARN SCIENTISTS

    Covid 19 | കോവിഡിന് ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയുണ്ട്; ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കാൽവിരലുകളിൽ

    ഈ പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആറിലൊരാൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

    )}