നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    പാലക്കാട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ചികിത്സാ കേന്ദ്രം; കഞ്ചിക്കോട്ട് കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ ഒരുങ്ങുന്നു

    ജില്ലയിൽ 118 കോവിഡ് പ്രാഥമിക ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.