നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » 500 TONES ROTTEN FISH CAUGHT IN STATE WITHIN THREE DAYS1 TV NSR

    500 ടൺ! മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പിടികൂടിയ ചീഞ്ഞ മീനിന്റെ തൂക്കം

    ഒരു മാസത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതിനാൽ ഇവ അഴുകിയ നിലയിലുള്ളതാണ്. പരിശോധനയിൽ ഫോർമാലിൻ, അമോണിയ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കളുടെ അംശവും ഇവയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

    )}