നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » ANDHRA PRADESH CABINET APPROVES DRAFT LAW ON RAPE

    ബലാത്സംഗം: പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ; വിധി 21 ദിവസത്തിനകം; നിയമനിർമാണത്തിന് ആന്ധ്ര

    കരട് ബില്ലുകൾക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി