നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » crime » HEALTH INSPECTOR ARRESTED FOR TAKING BRIBE IN THRISSURE

    കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് 8000 രൂപ; നൽകിയത് 5000; ബാക്കി പണം വാങ്ങാനെത്തിയ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെകടർ വിജിലൻസ് വലയിൽ

    ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ 8,000 രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ കടയുടമ 5,000 രൂപ നൽകി. എന്നാൽ ബാക്കി പണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇയാൾ കടയിലെത്തി

    )}